روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر

تحقق آموزش عالی، همه جا، همه وقت برای همه

لینک مراکز وانجمن هاونشریات علمی دانشگاه پیام نورکشور

امور دانشجوئی و فرهنگی مرکز شبستر http://www.pnush-cultural.ir/news.php

سایت دانشگاه پیام نور مرکز شبستر    http://pnush.ac.ir/

دانشگاه پیام نور جم http://jpnu.blogfa.com/

دانشگاه پیام نور چابهار  http://chcpnu.blogfa.com/

اخبارپیام نور  http://www.pnunews.com/

نشریه زیست شناسی مرکز اسد آباد  http://embryo.blogfa.com/

دانشجویان علوم کامپیوتر مرکز تبریز  http://otpnu.blogfa.com/

دانشجویان رشته حقوق پیام نور  http://mizan1.blogfa.com/

انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تهران  http://www.hoghoogh-pnu-ac.blogfa.com/

روابط عموی پیام نور هشترود  http://www.doob-pnuhashtrood.blogfa.com/

روابط عمومی مرکز میانه  http://www.doob-pnu-m.blogfa.com/

بسیج دانشجوئی مرکز شبستر  http://etratpnu.blogfa.com/

برنامه ریزی درسی مرکز شبستر http://bpnush.blogfa.com/

فارغ التحصیلان مرکز شبستر   http://fpnush.blogfa.com/

انجمن محیط زیست پیام نور تهران http://environmental.mihanblog.com/

امور فرهنگی مرکز نائین   http://farhangenaein.blogfa.com/

تیم رباتیک دانشگاه پیام نور مرکز شبستر  http://robopnush.blogfa.com/

دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور   http://pnun.blogfa.com/

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۱/۰۱ساعت 10:8  توسط علی کرمی(مسئول روابط عمومی مرکز)  |